Служба трудова медицина

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване, включващо изготвяне на пълна документация по ЗБУТ и трудовото законодателство, съобразно изискванията на Наредба № 3...
прочети още

Профилактични прегледи

На нашите клиенти предлагаме организиране и провеждане на:

а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес...
прочети още


Обучение

Обученията, които предлагаме, са по програми, съобразени с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за дейността на службите по трудова медицина
прочети още

Лабораторни измервания

Организираме провеждане на измервания от фирми с акредитиран орган за контрол на следните показатели:

І. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V...
прочети още

HACCP

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2” ООД предлагаме на нашите клиенти собственици на обекти за производство на храни ,ресторант, бистро, ведомствен стол, хранителен магазин и пр., които приготвят и предлагат храни различни услуги
прочети още

Офертни цени

1.Обслужване Трудова Медицина
1.1. За абонаментно комплексно обслужване на един работник/служител от Служба Трудова Медицина за срок от една година :
        До 5 лица    –  по 18 лв. ;
        До 15 лица  –  по 16 лв. ;
        До 30 лица  –  по 14лв. ;
        До 50 лица  –  по 12 лв. ;
        Над  50 лица  – по договаряне
1.2. За обучение на лица съгласно чл.2 ал.2 от Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение инструктаж на работниците и служителите и по Наредба №4 от 03.11.98г. за първоначално и периодично обучение на представителите в комитети и групи по условия на труд по правилата за осигуряване на ЗБУТ – по 20 лв. на лице.
1.3. За  оценка на риска на работното място и оценка на условията на труд - по 8 лв. на работно място.

2. Изготвяне на документация свързана с безопасност на храните
2.1.Изготвяне НАССР система за управление безопасността на храните – 120/200 лв. /бр.
2.2. Изготвяне технологична документация – 20 лв./ бр.
2.3. Изготвяне мониторингови програми - 20 лв./бр.

В посочените офертни цени не е включен ДДС.