Служба трудова медицина

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване, включващо изготвяне на пълна документация по ЗБУТ и трудовото законодателство, съобразно изискванията на Наредба № 3...
прочети още

Профилактични прегледи

На нашите клиенти предлагаме организиране и провеждане на:

а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес...
прочети още


Обучение

Обученията, които предлагаме, са по програми, съобразени с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за дейността на службите по трудова медицина
прочети още

Лабораторни измервания

Организираме провеждане на измервания от фирми с акредитиран орган за контрол на следните показатели:

І. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V...
прочети още

HACCP

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2” ООД предлагаме на нашите клиенти собственици на обекти за производство на храни ,ресторант, бистро, ведомствен стол, хранителен магазин и пр., които приготвят и предлагат храни различни услуги
прочети още

Услуги
Обучение

Обучение Съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в сила от 01.01.2010 г. и Наредба №4 от 03.11.98 г. за обучението на представителите в комитети и групи по условия на труд,работодателят е длъжен да осигурявя ежегодно обучение.

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД предлагаме на нашите клиенти Обучения по програми съобразени с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за дейността на службите по трудова медицина:

- Обучение на длъжностни лица по Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в сила от 01.01.2010 г.

Обучение- Първоначално и ежегодно обучение на членовете на КУТ / ГУТ; Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работниците и служителите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес;

- Обучение на работещите по правилата за оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.

- Обучение на работещите по теми свързани с профилактика на свързаните с труда заболявания и социалнозначимите болести.Предоставяне на информация на всеки работник или служител за здравните рискове, свързани с работата му.

- Презентиране на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, увеличаване на трудоспособността, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа.

- Обучение за действия при разследване на злополуки или аварии, възникнали на територията на дружеството.

- Обучение по добри производствени и хигиенни практики, при водене на НАССР-системи за самоконтрол и документация свързана с безопасност на храните.