Служба трудова медицина

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване, включващо изготвяне на пълна документация по ЗБУТ и трудовото законодателство, съобразно изискванията на Наредба № 3...
прочети още

Профилактични прегледи

На нашите клиенти предлагаме организиране и провеждане на:

а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес...
прочети още


Обучение

Обученията, които предлагаме, са по програми, съобразени с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за дейността на службите по трудова медицина
прочети още

Лабораторни измервания

Организираме провеждане на измервания от фирми с акредитиран орган за контрол на следните показатели:

І. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V...
прочети още

HACCP

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2” ООД предлагаме на нашите клиенти собственици на обекти за производство на храни ,ресторант, бистро, ведомствен стол, хранителен магазин и пр., които приготвят и предлагат храни различни услуги
прочети още

Услуги
Организиране профилактични прегледи

Съгласно изискванията на Наредба №3/87 г., изм.бр 65/91,бр. 102/94 , Нар.№7 от 2005 за работа с видеодисплеи, чл.287 от КТ, работодателят е длъжен да прави периодични профиликтични медицински прегледи и изследвания на работещите.
                                                               
1.Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД предлагаме на нашите клиенти да организираме провеждането от лечебни заведения на територията на страната на:

     а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
     б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;

2. Изготвяме списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания; вида на медицинските специалисти и необходимите изследвания; честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

3. Предоставяме информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите в конкретната фирма;
 
4. Уведомяваме избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;

5. Изготвяме заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.

6. Наши партньори при извършване на медицински прегледи  и изследвания са: МЦ”Ловеч” ЕООД гр.Ловеч, ул.”Съйко Съев”№27, СМДЛ ”Евролаб”ООД гр.Ловеч ,ул.”Съйко Съев” №23, МЦ„Троян Здраве”ЕООД гр.Троян ,ул.”Радецки”№30,МЦ,, Евроздраве”АД гр.София, ул.”Св. Иван Рилски” №10, МЦ”Уромед”ООД гр.Плевен, ул.”Дойран” №104

Работим с лечебни заведения с наличен медицински персонал и медицински специалисти от следните области:
- Специалист УНГ
- Специалист Очни болести
- Специалист Вътрешни болести
- Специалист Кардиолог
- Специалист Гастроентеролог
- Специалист Пулмолог
- Специалист Ендокринолог
- Специалист Токсиколог
- Специалист Невролог
- Специалист Хирург                                                                                                                                      
- Специалист Ортопед
- Специалист Мамолог
- Специалист АГ
- Специалисти образна диагностика, функционални изследвания,ехография
- Клинична лаборатория – изследване на кръв и урина