Служба трудова медицина

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване, включващо изготвяне на пълна документация по ЗБУТ и трудовото законодателство, съобразно изискванията на Наредба № 3...
прочети още

Профилактични прегледи

На нашите клиенти предлагаме организиране и провеждане на:

а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес...
прочети още


Обучение

Обученията, които предлагаме, са по програми, съобразени с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за дейността на службите по трудова медицина
прочети още

Лабораторни измервания

Организираме провеждане на измервания от фирми с акредитиран орган за контрол на следните показатели:

І. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V...
прочети още

HACCP

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2” ООД предлагаме на нашите клиенти собственици на обекти за производство на храни ,ресторант, бистро, ведомствен стол, хранителен магазин и пр., които приготвят и предлагат храни различни услуги
прочети още

Услуги
Трудова медицина

Трудова медицинаСъгласно изискванията на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е длъжен да осигури на работещите обслужване от регистрирана служба по трудова медицина.

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване, включващо изготвяне на пълна документация по ЗБУТ и трудовото законодателство, съобразно изискванията на Наредба № 3 от 25.01.2008 г.:

1. Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и  служителите, съгласно Наредба №5 на МТСП и МЗ.Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията , работните места ,организацията на труда , използуваните суровини и материали ,факторите на работната среда и трудовия процес.
2. Определяне на изложените на риск лица и предлагане на мерки за управление на риска.
3. Извършване периодичен мониторинг на условията на труд,нивото на безопасност при работа и ефективността на предприетите мерки.
4. Разработване програма за отстраняване и намалявне на риска въз основа на извършената оценка на риска на работните места.
5. Изготвяне на пълна документация по организиране и провеждане на инструктажите – заповеди, програми за провеждане на начален инструктаж, инструктаж на работното место, периодичен инструктаж, ежедневен инструктаж,извънреден инструктаж. 
6. Участие при изготвяне на ежегодните списъци с места за трудоустрояване на лица с трайно и временно намалена трудоспособност.
7. Участие в разследване на професионални заболявания и трудови злополуки съвместно с работодателя и НОИ.
8. Определяне подлежащите на задължителни периодични медицински прегледи работещи в съответствие с Приложение № 2 на Наредба № 3/1987 г. на МЗ и др. нормативни актове, регламентиращи периодичността на провеждане на прегледи и/или функционални изследвания.
9. Консултиране и подпомагане Комитета по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл.29 от ЗЗБУТ. Изготвяне пълна документация за работа на КУТ/ ГУТ.
Трудова медицина10. Изготвяне заключения за пригодността на всеки работещ да изпълнява даден вид работа на основание условията на труд и резултатите от предварителните и периодичните медицински прегледи, съгласно Приложение от Наредба №3/2008 г.
11. Запознаване на работодателя и работещите с резултатите от периодичните прегледи и изследвания и здравните рискове, свързани с извършваната дейност.
12. Изготвяне ежегоден анализ на здравното състояние на работещите въз основа на данните от временната и трайна неработоспособност, професионални заболявания и травматизъм и резултатите от извършените периодични прегледи във връзка с условията на труд съгласно Приложение №5 към чл. 11, ал.8 от Наредба №3/2008 г.
13. Изготвяне и поддържане здравни досиета на всички работещи съгласно Приложение №6 към чл. 11, ал.10 от Наредба №3/2008 г.
14. Консултиране работодателят и длъжностните лица за създаване на организация и документиране на дейността по здраве и безопасност при работа.
15. Изготвяне производствени характеристика за представяне на  ТЕЛК.
16. Разработване физиологични режими на труд и почивка и участва във внедряването им за физиологично оптимизиране на труда съгласно изискванията на Нар. №15 (ДВ бр. 54/1999 г.)
17. Разработване препоръки за преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
18. Ежегодно попълване и подаване на Декларация / Уведомление по чл.15 от ЗЗБУТ.
19. Изготвяне на заповеди за определяне на видовете инструктаж и обучения; за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж.
20. Изготвяне на заповеди за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве; и за определяне на длъжностно лице по чл.403 от КТ;
21. Изготвяне на Длъжностни характеристики.
22. Изготвяне Правилник за вътрешния трудов ред по изискванията на КТ
23. Изготвяне вътрешен Правилник за работната заплата.
24. Изготвяне Графици и заповеди за разпределение на работното време и ползване на отпуските.
25. Изготвяне План за ликвидиране и предотвратяване на бедствия, аварии и катастрофи
26. Изготвяне заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;предоставяне на дневник за контрол на ръчните преносими електрически инструменти; инструкция за ръчните преносими електрически уреди и инструменти.
27. Изготвяне Заповед и списък за ЛПС /лични предпазни средства/ и работно облекло.
28. Изготвяне на  Инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения / оборудване.
29. Изготвяне на Правила за безопасни и здравословни условия на труд.
30. Изготвяне Правила за първа долекарска помощ на работното място.
31. Изготвяне на регистър за трудовите злополуки, съгласно изискванията на Наредбата за установяване, разследване, отчитане и регистриране на трудовите злополуки, както и на изготвяне на заповед за лицето отговарящо за регистъра.
32. Изготвяне на ревизионна книга съгласно чл. 408 от КТ.
33. Изготвяне пълна документация по изискванвията на  Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.